ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προς το δημόσιο τομέα
Η διαχείριση ληξιπρόθεσμων ή τρεχουσών απαιτήσεων από το δημόσιο τομέα αποτελείται από όλες εκείνες τις προπαρασκευαστικές και προληπτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διασφάλιση των χρηματικών ροών: σκεφτείτε για παράδειγμα την παρακολούθηση των πληρωμών και την επακόλουθη δραστηριότητα υπενθύμισης, που αποσκοπεί επίσης στη διατήρηση της εισπραξιμότητας της απαίτησης και στην αποφυγή της παραγραφής της. Μέσω της εξειδικευμένης δράσης της Anemos Capital, η οποία επισκέπτεται τακτικά τον κάθε οφειλέτη στην επικράτεια, για να απαιτήσει πληρωμές ή να επιλύσει τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτές, μειώνονται οι χρόνοι είσπραξης (D.S.O.) και βελτιώνεται η ρευστότητα της εταιρείας.

Προς τον ιδιωτικό τομέα
Λαμβάνοντας υπόψη την τάση για εξωτερική ανάθεση -outsourcing- δραστηριοτήτων διαχείρισης απαιτήσεων για τη μείωση του διοικητικού κόστους, η Anemos Capital παρέχει επίσης υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων με τον ίδιο βαθμό εξειδίκευσης που επιδεικνύει στο δημόσιο τομέα. Οι πελάτες μπορούν επομένως να επωφεληθούν από έναν μόνο συνομιλητή για τη διαχείριση όλων των δημόσιων και ιδιωτικών απαιτήσεων.