ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ανάλυση χαρτοφυλακίων απαιτήσεων
Ανάλυση χαρτοφυλακίων απαιτήσεων και πρόβλεψη εισπράξεων, καθυστερήσεων και εκκρεμών πληρωμών, εγγραφή πληρωμών και clearing.

Due Diligence
Yποστήριξη στις διαδικασίες απόκτησης νέων πελατών και στη μεταφορά του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων στον factor.

Παρακολούθηση των απαιτήσεών σας
Ο πελάτης λαμβάνει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των απαιτήσεών του και την απόδοση των οφειλετών του, για να καθοδηγήσει ανάλογα και τις πωλήσεις του.

Master legal
Προπαρασκευαστικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της ανάκτησης απαιτήσεων δια της νομικής οδού.